Cotegory: भाषा भाषिका कविताहरु

रेउ यीमेनोले

Posted on January 19, 2018 | by केदार संकेत

रेउ यिमेनोले रेउ यिमेनोले जेशो नाःमि एको बाअ जेश्शो फाक्योमि गोमि योःशो चोम्लेम कुर्शा जाअÞता । जाअशो मेको चोम्लेमकाःथ्काःथा हेर आँ लुङ्गिरमिन योःशो काः तास्कुल बाकुचार्मि खोदेश्योन दुम्शा तेकेर गोइ […]

किल-लो

Posted on February 21, 2016 | by सम्पादक

–चेरेहाम्सो क्याब मुलाअ्त गो किललोका ’ग्याइताङ, किललोका ग्याइशा, आँ लोअ्बकलि हिललो पाइताङ, एको किललो मार पाचा ? लोअ्बम देँऽत गे नु गो ’योअ्शा ओचा । किललो ग्याइशो ल्वोः नेललाम तुइतामे, […]

चुप्लुहोपो आ खोँमिग्युग्र्युर

Posted on January 27, 2016 | by सम्पादक

–कोइँचबु काःतिच मार केक्खी दिङ्ना मार कचो ओचो सोअÞशो मार सोशो सोपिक्का माराइ बाला दोदेशोन बाला गो चुप्लु होपो नेल्लिकालि क्लोत जेश्शो बुदि जेद्नुङ नेल्लिकालि नाअशा पुलु तेअनुङ । तुइतानि […]

ब्लाङ

Posted on January 27, 2016 | by सम्पादक

–कोइँचबु काःतिच सुनि नोम्ले गो ब्लाङ जिति गो आँ नोले लोः ख्लोइबा ला मामे आँकालिन सिर्बा ग्युरा पेरा यो शुशि कोइँच थिदुनु । गो ब्लाङ जिति आँ ङोइँति रिश्शा गुइः […]

लोःलाआ माल–सि

Posted on January 20, 2016 | by सम्पादक

-मुना मुखिया (बाख याअता) ……………………..   आँ गो खाइच–चिपुकिमि यो रिन–ने चाब–नुङ शेति फुअबुरमि यो प्लाप–साला पा गेर–ने चाब–नुङ सुबुरागिकालि गिच–चा काः सारिङमि युप–शो बुदि फुरेलुआनकालि नाःमि चो–शो बुदि दिम–ला […]

कोइच सुम्निहाम्नी जारिनारी

Posted on December 30, 2015 | by शोभा सुनुवार

गिगिच ङा सालिवा मि शिल पङ दे दाम्शायी लेम्फिम नु शेल्ची चाशायी लला पा गुने नु हौ किप्शुर फेशायी कम्पनी, आठनि, चारानी रेल्शायी शेरेम फु पियामी चुइशायी दार्शो दुमङा कोअ […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange